AMP
 • websites

Click-to-play overlay for amp-video

Introduction

Click-to-play is a common UX feature for video players on the web.

Initially displayed on top of the video, the overlay contains details about the video such as title, duration, poster image, links and a play icon.

amp-video supports the standard play AMP action, allowing you to implement click-to-play easily.

Setup

Import the amp-video component.

<script async custom-element="amp-video" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-video-0.1.js"></script>

Styling

Custom styles for click-to-play overlay

<style amp-custom>

 /* Wrapper that hosts the video and the overlay */
 .video-player {
  position: relative;
  overflow: hidden;
 }

 /* Overlay fills the parent and sits on top of the video */
 .click-to-play-overlay {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
 }

 .poster-image {
  position: absolute;
  z-index: 1;
 }

 .poster-image img {
  object-fit: cover;
 }

 .video-title {
  position: absolute;
  z-index: 2;

  /* Align to the top left */
  top: 0;
  left: 0;

  font-size: 1.3em;
  background-color: rgba(0,0,0,0.8);
  color: #fafafa;
  padding: 0.5rem;
  margin: 0px;
 }

 .play-icon {
  position: absolute;
  z-index: 2;

  width: 100px;
  height: 100px;

  background-image: url(https://amp.dev/static/samples/img/play-icon.png);
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: 100% 100%;

  /* Align to the middle */
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);

  cursor: pointer;
  opacity: 0.9;
 }

 .play-icon:hover, .play-icon:focus {
  opacity: 1;
 }
</style>

Markup

The overlay is an absolutely positioned div that sits on top of the amp-video element and fills the parent player container. It hosts the poster image, video title and a play icon.

Play icon uses play and hide AMP actions to hide the overlay and play the video when it is tapped.

Title of the video

<div class="video-player">

 <amp-video id="myVideo" controls width="1280" height="720" layout="responsive" src="/static/samples/video/bullfinch.mp4">
 </amp-video>

 <div id="myOverlay" class="click-to-play-overlay">

  <h3 class="video-title">Title of the video</h3>

  <div class="play-icon" role="button" tabindex="0" on="tap:myOverlay.hide, myVideo.play"></div>

  <amp-img class="poster-image" layout="fill" src="/static/samples/img/bullfinch_poster.jpg"></amp-img>
 </div>
</div>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub