AMP

Kích hoạt hình hoạt họa & chuyển tiếp CSS

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format email!

Các hình hoạt họa CSS cho phép yếu tố web chuyển tiếp giữa các cấu hình phong cách CSS khác nhau. Trình duyệt có thể bắt đầu các hình hoạt họa được định nghĩa khi tải, nhưng các hình hoạt họa CSS được kích hoạt bởi sự kiện phụ thuộc vào việc thêm và xóa các lớp. AMP hỗ trợ cả hai loại hoạt họa.

Sử dụng CSS khi bạn có một hình hoạt họa nhỏ, chứa bên trong và không cần hẹn giờ chính xác.

Định nghĩa CSS và keyframe

Bạn có thể định nghĩa CSS trong AMP theo các cách sau:

Đọc thêm trong phần Phong cách & bố cục về việc sử dụng CSS trong AMP.

 <style amp-custom>
  div {
   width: 100px;
   height: 100px;
   background: red;
   position: relative;
   animation: mymove 5s infinite;
  }
 </style>
</head>
<body>

<div></div>
 <style amp-keyframes>
  @keyframes mymove {
   0%  {transform: translatey(0px);}
   25% {transform: translatey(200px);}
   75% {transform: translatey(50px);}
   100% {transform: translatey(100px);}
  }
 </style>
</body>

Thêm, xóa và chuyển đổi các lớp

Hành động AMP, toggleClass cho phép thêm và xóa các lớp cho các yếu tố được định nghĩa.

elementName.toggleClass(class="className")

Bạn có thể chuyển đổi một lớp trên một yếu tố mà bạn muốn người dùng tương tác, ví dụ như menu hamburger có hình hoạt họa.

<div
 id="hamburger"
 tabindex="1"
 role="button"
 on="tap:hamburger.toggleClass(class='close')"
></div>

Hành động toggleClass cũng có thể được áp dụng cho các yếu tố khác và chuyển đổi giữa hai lớp bằng cách thêm thuộc tính force.

<button
 on="tap:magicBox.toggleClass(class='invisible', force=true),magicBox.toggleClass(class='visible', force=false)"
>
 Disappear
</button>
<button
 on="tap:magicBox.toggleClass(class='visible', force=true),magicBox.toggleClass(class='invisible', force=false)"
>
 Reappear
</button>

Nếu bạn cần xóa một lớp và cấm nó được áp dụng lại, hãy thêm thuộc tính force với giá trị false. Nếu bạn cần thêm một lớp và cấm nó bị xóa, hãy thêm thuộc tính force với giá trị true.

Hoạt họa với CSS và trạng thái

Bạn có thể thêm và xóa số lớp CSS bất kỳ với các trạng thái sử dụng amp-bind.

<head>
 <script
  async
  custom-element="amp-bind"
  src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-bind-0.1.js"
 ></script>
 <style amp-custom>
  div {
   height: 100px;
   width: 100px;
   margin: 1em;
   background-color: green;
   margin-left: 100px;
   transition: 2s;
  }
  .visible {
   opacity: 1;
  }
  .invisible {
   opacity: 0;
  }
  .left {
   transform: translatex(-50px);
  }
  .right {
   transform: translatex(50px);
  }
  button {
   margin-top: 1rem;
   margin-left: 1rem;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <amp-state id="magicBox">
  <script type="application/json">
   {
    "visibleBox": {
     "className": "visible"
    },
    "invisibleBox": {
     "className": "invisible"
    },
    "moveLeft": {
     "className": "left"
    },
    "moveRight": {
     "className": "right"
    }
   }
  </script>
 </amp-state>
 <div [class]="magicBox[animateBox].className"></div>
 <button on="tap:AMP.setState({animateBox: 'invisibleBox'})">Disappear</button>
 <button on="tap:AMP.setState({animateBox: 'visibleBox'})">Reappear</button>
 <button on="tap:AMP.setState({animateBox: 'moveLeft'})">Move Left</button>
 <button on="tap:AMP.setState({animateBox: 'moveRight'})">Move Right</button>
</body>
Mở đoạn mã này trong sân thực hành

Định nghĩa hình hoạt họa nhiều lớp bằng cách thêm một danh sách các lớp CSS trong thẻ <style amp-custom> ở trong phần head (đầu mục) tài liệu.

.visible {
 opacity: 1;
}
.invisible {
 opacity: 0;
}
.left {
 transform: translatex(-50px);
}
.right {
 transform: translatex(50px);
}

Sau đó ghép đôi mỗi lớp với một trạng thái:

<amp-state id="magicBox">
 <script type="application/json">
  {
   "visibleBox": {
    "className": "visible"
   },
   "invisibleBox": {
    "className": "invisible"
   },
   "moveLeft": {
    "className": "left"
   },
   "moveRight": {
    "className": "right"
   }
  }
 </script>
</amp-state>

Và liên kết yếu tố với các lớp:

<div [class]="magicBox[animateBox].className"></div>

Các trạng thái sẽ thay đổi từ một hành động hoặc sự kiện AMP được liên kết. Ví dụ sau đây thay đổi trạng thái từ tương tác người dùng:

<button on="tap:AMP.setState({animateBox: 'invisibleBox'})">Disappear</button>
<button on="tap:AMP.setState({animateBox: 'visibleBox'})">Reappear</button>
<button on="tap:AMP.setState({animateBox: 'moveLeft'})">Move Left</button>
<button on="tap:AMP.setState({animateBox: 'moveRight'})">Move Right</button>

Việc sử dụng amp-bind bằng cách này sẽ thiết lập lớp thành lớp được định nghĩa một cách rõ ràng. Bạn sẽ không phải buộc nó xóa các lớp khác.