AMP

Các CSS được Hỗ trợ của AMP cho Email

Tài liệu này nêu các tính năng CSS hiện đang được hỗ trợ trong các email AMP.

Áp dụng CSS

Stylesheet nội bộ

Khi sử dụng một stylesheet nội bộ, CSS được quy định trong một thẻ <style amp-custom> nằm trong thẻ <head> của email.

Phong cách inline

Ngoài một stylesheet nội bộ, các phong cách inline có thể được quy định trên bất kỳ yếu tố nào sử dụng thuộc tính style.

Stylesheet bên ngoài

Các stylesheet bên ngoài không được hỗ trợ trong AMP cho Email.

Việc sử dụng <link rel="stylesheet" href="..."> không được cho phép trong email.

Các bộ chọn CSS được hỗ trợ

Các bộ chọn đơn giản

Các bộ kết hợp

Các lớp giả

Các thuộc tính CSS được hỗ trợ

Các hạn chế bổ sung

Các thuộc tính CSS sau có các hạn chế bổ sung:

Thuộc tính Hạn chế
cursor Các giá trị duy nhất được cho phép là pointer (con trỏ) và initial (ban đầu).
filter url() không được cho phép.
transition Chỉ opacity (độ mờ), transform (chuyển đổi), visibility (hiển thị) và offset-distance (bù khoảng cách) có thể được hoạt họa.
visibility Các giá trị duy nhất được cho phép là hidden (ẩn), visible (hiển thị) và initial (ban đầu).
z-index Chỉ các giá trị từ -100 đến 100 được cho phép.

Quy tắc @

At-rule (Quy tắc @) duy nhất hiện được hỗ trợ là @media. Xem Các tính năng đa phương tiện để biết thêm thông tin.

Các phông chữ tùy chỉnh (@font-face)

Các phông chữ tùy chỉnh không được hỗ trợ trong AMP cho Email.

Các tính năng đa phương tiện

Danh sách các tính năng đa phương tiện được hỗ trợ để áp dụng có điều kiện các quy tắc thông qua truy vấn @media.