AMP

Code soạn sẵn AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format email!

head > style[amp-boilerplate]noscript > style[amp-boilerplate]

Các tài liệu AMP HTML phải chứa code soạn sẵn sau trong thẻ head (đầu đề) của họ. Việc xác thực hiện được thực hiện bằng biểu thức chính quy, vậy nên bạn nên giảm thiểu các biến thể. Hiện tại, các biến thể được cho phép là:

  1. Chèn dấu cách trắng tùy ý ngay sau khi mở thẻ style (phong cách), và ngay trước khi nó đóng
  2. Thay thế bất kỳ dấu cách nào trong đoạn code dưới đây với dấu cách trắng tùy ý.
<style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}</style></noscript>

Bạn có thể sử dụng trình tạo code soạn sẵn để nhanh chóng thiết lập một khung xương cơ bản cho trang AMP của mình. Nó cũng cung cấp các đoạn code cho cấu trúc dữ liệu, để tạo một PWA và nhiều hơn thế nữa!