AMP

Đăng ký phân phối người gửi

Các trình khách email yêu cầu bạn phải đăng ký người gửi để hiển thị email AMP cho người dùng. Hãy làm theo hướng dẫn này để địa chỉ người gửi của bạn được cho phép trên các trình khách hỗ trợ!

Tạo và gửi các email AMP sẵn dùng

Bạn phải thể hiện sự hiểu và tuân thủ đối với định dạng email AMP. Các email phải:

  • Đạt chuẩn SPF/DKIM/DMARC với TLD tương ứng cho địa chỉ "From:" (Từ:)
  • Có một phần MIME "text/html" làm phương án dự phòng
  • Tuân thủ mọi yêu cầu về người gửi của trình khách

Gửi một email AMP sẵn dùng đến các địa chỉ sau:

  • ampverification@yahoo.com
  • postmaster_amp@corp.mail.ru
  • ampforemail.whitelisting@gmail.com

Điền vào biểu mẫu toàn cầu

Bạn phải điền vào Biểu mẫu Đăng ký Người gửi AMP cho Email. Đây là biểu mẫu duy nhất mà bạn cần điền để được cho phép gửi email AMP đến tất cả các trình khách email hỗ trợ.

Tuân thủ chính sách quyền riêng tư

Bạn phải tuân thủ chính sách quyền riêng tư của mỗi trình khách.

Gmail

GooglePrivacy & Terms

Mail.ru

Verizon Media (Yahoo Mail)

Xác nhận

Mỗi trình khách email sẽ thông báo với bạn về trạng thái cho phép của bạn qua email. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào, hãy liên hệ với Nhóm Làm việc của AMP cho Email qua GitHub.

Bổ sung sự hỗ trợ của trình khách của bạn

Nếu bạn là một trình khách email và muốn bổ sung hỗ trợ cho AMP cho Email, hãy liên hệ với nhóm trên GitHub!