AMP

Bao gồm một ảnh

Hầu hết các thẻ HTML đều có thể được sử dụng trực tiếp trong AMP HTML, nhưng một số thẻ nhất định, ví dụ như thẻ <img>, sẽ được thay bằng thẻ AMP HTML tùy chỉnh tương đương, hoặc được tăng cường một chút (và một số thẻ rắc rối sẽ bị cấm hoàn toàn, xem Các thẻ HTML trong thông số).

Để minh họa cho các đánh dấu bổ sung, đây là đoạn mã cần thiết để nhúng một ảnh vào trang:

<amp-img src="welcome.jpg" alt="Welcome" height="400" width="800"></amp-img>

ĐỌC TIẾP – Để biết vì sao chúng tôi thay các thẻ như <img> bằng <amp-img>, và có bao nhiêu thẻ, hãy truy cập Bao gồm Ảnh & Video.