AMP

Giới thiệu về hoạt họa phức hợp

Đối với các hình hoạt họa không thể được thúc đẩy bằng cách thêm và xóa lớp, AMP cung cấp một số thành phần dành riêng cho hoạt họa. Các thành phần này áp dụng nguyên tắc của AMP cho hình hoạt họa: chúng nhanh, hiệu quả và đặt người dùng làm ưu tiên hàng đầu. AMP giới hạn các thuộc tính CSS được cho phép bên trong keyframe, nhưng cung cấp các lợi ích như kiểm soát chi tiết, hoạt họa liền mạch, và tương thích đa trình duyệt mà không cần xử lý thêm.

Sử dụng amp-animation nếu bạn cần kiểm soát chặt chẽ khả năng phát lại, cũng như hẹn giờ chính xác với nhiều yếu tố được hoạt họa tại cùng một thời điểm.

Tạo một hình hoạt họa AMP cơ bản

Thành phần amp-animation cho phép sử dụng API Hoạt họa Web trong AMP.

Một amp-animation cơ bản là một đối tượng JSON được tạo bằng các thành phần chính yếu sau:

<amp-animation layout="nodisplay" id="exampleAnimation">
<script type="application/json">
{
 "selector": "#elementID", //select the element to animate
 "duration": "1s", //timing property
 "iterations": 2, //timing property
 "fill": "both", //timing property
 "keyframes": {"opacity": 0, "transform": "scale(2)"} //keyframes
}
</script>
</amp-animation>
<!-- trigger -->
<button on="tap:exampleAnimation.start">

Bộ chọn

Cũng giống như CSS, thành phần amp-animation liên kết các thuộc tính hoạt họa với yếu tố bằng cách khai báo tên thẻ, lớp hoặc ID của yếu tố trong trường "selector" (bộ chọn). Thành phần này sẽ hoạt họa từng yếu tố với loại thẻ hoặc tên lớp được khai báo. Sử dụng một ID để đảm bảo bạn hoạt họa một yếu tố duy nhất.

Thuộc tính hẹn giờ

Các thuộc tính hẹn giờ kiểm soát thời lượng của một hình hoạt họa, số lần nó được phát, và hướng thực thi keyframe.

Không có thuộc tính hẹn giờ nào là bắt buộc phải có, nhưng một hình hoạt họa có thể không chạy nếu các thuộc tính liên quan đến thời gian và hiển thị bị thiếu, ví dụ như duration (thời lượng) và fill (lấp đầy).

Keyframe

Tuy CSS cho phép bạn chuyển từ một trạng thái sang một trạng thái khác thông qua chuyển tiếp, bạn phải khai báo các thuộc tính hoạt họa như là keyframe để triển khai amp-animation được sử dụng cho các thuộc tính tăng tốc GPU để không bắt tải lại bố cục và có thể hoạt họa trên luồng compositor (hậu kỳ). Việc này ngăn hình hoạt họa can thiệp vào tiến trình render của trình duyệt và AMP.

Các keyframe được định nghĩa trực tiếp trong một amp-animation.

Yếu tố kích hoạt

Yếu tố kích hoạt bắt đầu trình tự hoạt họa. Phần mở rộng amp-animation bắt đầu khi <body> được hiển thị trên trang hoặc khi kết nối nó với một hành động hay sự kiện AMP

Việc kích hoạt khi hiển thị <body> khá hữu ích khi hình hoạt họa cần chạy ngay khi trang được tải bởi nó xuất hiện "trên bề mặt", hay trong màn hiển thị đầu tiên của trang. Hoạt họa được kích hoạt thông qua hiển thị bằng cách thêm trigger="visibility" làm một thuộc tính cho thành phần.

<amp-animation layout="nodisplay"
  trigger="visibility">
 ...
</amp-animation>

Hoạt họa kết nối với một hành động hay sự kiện bằng cách gán cho thành phần amp-animation một id và liên kết id đó với yếu tố kích hoạt sự kiện mong muốn, ví dụ như chạm vào một nút.

<amp-animation layout="nodisplay" id="exampleAnimation">
 ...
</amp-animation>

<button on="tap:exampleAnimation.start">

Xây dựng các hình hoạt họa phức hợp

Việc xây dựng một hình hoạt họa trong amp-animation cho phép kiểm soát chi tiết hơn là chỉ bắt đầu và dừng một hình hoạt họa: nó còn có thể tạm dừng, đảo ngược và chuyển hướng đến một điểm cụ thể. Bạn thậm chí còn có thể xâu chuỗi nhiều hình hoạt họa với nhau và hoạt họa các yếu tố theo một trình tự.

Mục tiêu con

Các yếu tố có cùng thẻ hoặc lớp có thể có các thuộc tính hẹn giờ cụ thể và ghi đè các giá trị biến số được quy định trong hoạt họa cấp cao nhất.

<body>
 <h1>Hello World!</h1>
 <h1>Hello World!</h1>
 <h1 id="helloMe">Hello World!</h1>
 <h1>Hello World!</h1>
 <amp-animation layout="nodisplay" id="animateThis">
  <script type="application/json">
   {
    "selector": "h1",
    "duration": "3s",
    "fill": "both",
    "keyframes": [
     {"transform": "translateX(0px)"},
     {"transform": "translateX(50%)"}
    ],
    "subtargets": [
     {
      "index": 1,
      "duration": "1s"
     },
     {
      "selector": "#helloMe",
      "direction": "reverse",
      "duration": "5s"
     }
    ]
   }
  </script>
 </amp-animation>
 <button on="tap:animateThis.start">start</button>
</body>
Mở đoạn mã này trong sân thực hành

Chuỗi hoạt họa

Nhiều hình hoạt họa có thể kết nối cùng nhau để tạo thành một trình tự lớn. Bạn có thể tạo các hiệu ứng hẹn giờ, ví dụ như hình phủ lên một video, bằng cách viết các hình hoạt họa trong chuỗi animations trong thành phần amp-animation.

<amp-animation id="overlaysAnim" layout="nodisplay">
 <script type="application/json">
  {
   "duration": "3s",
   "fill": "both",
   "animations": [{
     "selector": ".one",
     "keyframes": [{
       "opacity": "1",
       "offset": 0
      },
      {
       "opacity": "1",
       "offset": 0.04
      },
      {
       "opacity": "0",
       "offset": 0.0401
      },
      {
       "opacity": "0",
       "offset": 1
      }
     ]
    },
   ]
  }
 </script>
</amp-animation>

Thiết lập này sẽ phát mỗi hình hoạt họa trong 3 giây trong một trình tự.

Đối với các hình hoạt họa lớn hơn, các hoạt họa trong chuỗi animations có thể tham chiếu các thành phần amp-animation khác.

<amp-animation id="addEnergy" layout="nodisplay">
 <script type="application/json">
 {
  "duration": "0.3s",
  "fill": "both",
  "direction": "alternate",
  "animations": [
   {
    "selector": "#energy",
    "keyframes": [
     {"transform": "scaleX(calc(num(width('#energy'))/10))"},
     {"transform": "scaleX(calc(num(width('#energy'))/10 + 3))"}
    ]
   },
   {
    "animation": "atomExcite"
   }
  ]
 }
 </script>
</amp-animation>
<amp-animation id="atomExcite" layout="nodisplay" trigger="visibility">
<script type="application/json">
 {
  "duration": "0.3s",
  "iterations": "2",
  "fill": "both",
  "direction": "alternate",
  "animations": [
   {
    "selector": ".atom",
    "keyframes": {
     "transform": "translate(20vw)"
    }
   }
  ]
 }
 </script>
</amp-animation>

Hoạt họa số yếu tố không xác định

Thông qua việc sử dụng các [biểu thức `var(/content/amp-dev/documentation/components/reference/amp-animation.md#css-extensions), bạn có thể viết các hình hoạt họa phức hợp và hẹn giờ để hoạt động với số yếu tố bất kỳ. Điều này cho phép dữ liệu năng động do người dùng tạo có thể được hoạt họa một cách dễ dàng và trôi chảy.

<head>
 <script
  async
  custom-element="amp-animation"
  src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-animation-0.1.js"
 ></script>
 <style amp-custom>
  .parent {
   perspective: 1000px;
   transform-style: preserve-3d;
   position: relative;
   margin: 10px;
   width: 239px;
   height: 335px;
  }
  .card {
   transform-origin: left;
   height: 50%;
   width: 50%;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <amp-animation layout="nodisplay" id="cardAdmin">
  <script type="application/json">
   {
    "selector": ".card",
    "--duration": "2s",
    "duration": "var(--duration)",
    "delay": "calc((length() - index() - 1) * var(--duration))",
    "easing": "ease-in",
    "iterations": "1",
    "fill": "both",
    "keyframes": [
     {"transform": "translate3d(0px, 0px, 0px)"},
     {"transform": "translate3d(50%, 0px, 100px)"},
     {"transform": "translate3d(110%, 0px, 0px) rotateY(-20deg)"},
     {"transform": "translate3d(50%, 0px, -100px)"},
     {"transform": "translate3d(0px, 0px, -1px)"}
    ]
   }
  </script>
 </amp-animation>
 <div class="parent" on="tap:cardAdmin.start" tabindex="none" role="animation">
  <amp-img
   class="card"
   src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/3C.svg"
   layout="fill"
  ></amp-img>
  <amp-img
   class="card"
   src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/3H.svg"
   layout="fill"
  ></amp-img>
  <amp-img
   class="card"
   src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/KC.svg"
   layout="fill"
  ></amp-img>
 </div>
</body>
Mở đoạn mã này trong sân thực hành
 • Khai báo một biến số, --duration, và cho nó giá trị 2 giây.
 • Thiết lập duration (thời lượng) cho giá trị của var --duration.
 • Tính độ trễ được áp dụng cho từng yếu tố với lớp .card. 1. [Phần mở rộng length(/content/amp-dev/documentation/components/reference/amp-animation.md#css-length()-extension>) tính số yếu tố.cardđược chọn 2. Sau đó, độ dài sẽ trừ đi [index(/content/amp-dev/documentation/components/reference/amp-animation.md#css-index()-extension>) của từng.card3. Giá trị kết quả sẽ được nhân với var--duration` 4. Giá trị cuối cùng tính theo giây sẽ được áp dụng cho độ trễ của yếu tố
 • Hình hoạt họa này được áp dụng riêng cho từng yếu tố, để các thẻ được trộn tuần tự thay cho tất cả cùng lúc.

Mở hình hoạt họa trong sân thực hành AMP và thêm các yếu tố amp-img để kiểm tra hành vi này.

Chạy tốt ở mọi nơi

Các hình hoạt họa có thể bao gồm conditions.

<head>
 <style amp-custom>
  .drop {
   width: 20px;
   height: 20px;
   background: blue;
   margin-top: 1em;
   border-radius: 50%;
  }
  .right {
   position: absolute;
   right: 0;
   background: red;
  }
 </style>
 <script
  async
  custom-element="amp-animation"
  src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-animation-0.1.js"
 ></script>
</head>
<body>
 <amp-animation id="mediaAnimation" layout="nodisplay">
  <script type="application/json">
   {
    "duration": "1s",
    "iterations": "4",
    "fill": "both",
    "direction": "alternate",
    "animations": [
     {
      "media": "(min-width: 300px)",
      "selector": ".drop",
      "keyframes": {
       "transform": "translate(100vw)"
      }
     },
     {
      "media": "(max-width: 300px)",
      "selector": ".drop",
      "keyframes": {
       "transform": "translate(50vw)"
      }
     },
     {
      "media": "(min-width: 300px)",
      "selector": ".right",
      "keyframes": {
       "transform": "translate(-100vw)"
      }
     },
     {
      "media": "(max-width: 300px)",
      "selector": ".right",
      "keyframes": {
       "transform": "translate(-50vw)"
      }
     }
    ]
   }
  </script>
 </amp-animation>

 <div class="rain">
  <div class="drop"></div>
  <div class="drop right"></div>
  <div class="drop"></div>
  <div class="drop right"></div>
  <div class="drop"></div>
  <div class="drop right"></div>
  <div class="drop"></div>
  <div class="drop right"></div>
 </div>
 <button on="tap:mediaAnimation.start">Start</button>
</body>
Mở đoạn mã này trong sân thực hành