AMP

Cấu trúc và render cho các email AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format ads!

Email được cấu trúc là một cây MIME. Cây MIME chứa nội dung email và mọi tập tin đính kèm email.

Để nhúng AMP trong một email, bạn chỉ cần bổ sung một phần MIME mới với loại nội dung là text/x-amp-html làm con cháu của multipart/alternative. Nó phải cùng tồn tại với các phần text/html hoặc text/plain hiện có. Điều này đảm bảo nội dung email sẽ hoạt động trên tất cả các máy khách.

Để biết thêm thông tin về loại con multipart/alternative, hãy tham khảo RFC 1521, phần 7.2.3.

Thông tin bổ sung

Phần text/x-amp-html phải được lồng trong một node multipart/alternative. Một email không thể có nhiều hơn một phần text/x-amp-html trong một node multipart/alternative.

Multipart/alternative phải chứa ít nhất một node không phải AMP (text/plain hoặc text/html) ngoài node text/x-amp-html. Nó sẽ được hiển thị cho người dùng mà trình khách email không hỗ trợ AMP hoặc những người đã hủy đăng ký thông qua cài đặt của nhà cung cấp dịch vụ email.

Lưu ý: Một số trình khách email[1] sẽ chỉ render phần MIME cuối cùng, vậy nên chúng tôi khuyên bạn nên đặt phần MIME text/x-amp-html trước phần MIME text/html.

Ngữ nghĩa trả lời/chuyển tiếp

Trình khách email loại bỏ phần text/x-amp-html của cây MIME khi một người dùng trả lời hoặc chuyển tiếp một email AMP.

Hết hạn

Trình khách email có thể ngừng hiển thị phần AMP của một email sau một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như 30 ngày. Trong trường hợp này, email sẽ hiển thị phần text/html hoặc text/plain.

Ví dụ

From:  Person A <persona@example.com>
To: Person B <personb@example.com>
Subject: An AMP email!
Content-Type: multipart/alternative; boundary="001a114634ac3555ae05525685ae"

--001a114634ac3555ae05525685ae
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"; format=flowed; delsp=yes

Hello World in plain text!

--001a114634ac3555ae05525685ae
Content-Type: text/x-amp-html; charset="UTF-8"

<!doctype html>
<html 4email data-css-strict>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <style amp4email-boilerplate>body{visibility:hidden}</style>
  <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
</head>
<body>
Hello World in AMP!
</body>
</html>
--001a114634ac3555ae05525685ae
Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

<span>Hello World in HTML!</span>
--001a114634ac3555ae05525685ae--