AMP

Chuyển đổi từ HTML sang AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format ads!

Completed news article

Trong bài thực hành này, bạn sẽ học về các khái niệm chính của AMP và điểm khác biệt giữa các tài liệu AMP so với tài liệu HTML truyền thống. Vào cuối bài thực hành này, bạn sẽ xây dựng được một trang AMP từ một trang HTML hiện có.

Bạn sẽ học được cách để:

  • Làm chủ nền tảng của một website AMP
  • Nhận biết sự khác biệt giữa các trang AMP và trang HTML truyền thống
  • Chuyển đổi một trang HTML truyền thống thành AMP HTML
  • Xác thực một trang AMP
  • Chuẩn bị nội dung AMP của bạn để quảng bá

Bạn sẽ xây dựng:

Một trang bài viết tin tức đơn giản tuân theo các thông số AMP và tích hợp những tính năng phổ biến trên các website tin tức di động.