AMP

Tạo ảnh quảng cáo

Bên trong phần <body> của tài liệu quảng cáo AMPHTML của bạn, bạn có thể bao gồm các thẻ HTML và AMP; tuy nhiên, không phải thẻ nào cũng được cho phép. Tham khảo thông số quảng cáo AMPHTML để biết danh sách các thẻ được cho phép.

Quảng cáo của chúng ta chỉ là một ảnh đơn giản với siêu liên kết đến website được quảng cáo. Chúng ta sẽ hiển thị quảng cáo sử dụng thẻ amp-img. Đây là đoạn mã:

<body>
 <a target="_blank" href="https://www.amp.dev">
  <amp-img
   width="300"
   height="250"
   alt="Learn amp"
   src="/static/img/docs/ads/amp-300x250.png"
  ></amp-img>
 </a>
</body>

Nếu bạn mở tập tin HTML của mình trong trình duyệt, bạn sẽ thấy ảnh sau:

Nếu bạn nhấn vào ảnh quảng cáo, nó sẽ đưa bạn đến website được quảng cáo (nghĩa là, website của Dự án AMP).