AMP

Kiểm tra các email AMP

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format websites!

Đảm bảo người dùng có trải nghiệm tuyệt vời bằng cách kiểm tra email AMP của bạn trước khi gửi cho một lượng lớn độc giả.

Danh sách kiểm tra

  1. Bao gồm một phiên bản HTML và/hoặc văn bản thường của email AMP của bạn. Các trình khách email không hỗ trợ AMP sẽ hiển thị bản này như một phương án dự phòng.
  2. Đảm bảo AMP của bạn là hợp lệ bằng cách tuân theo các bước được nêu trong Email Xác thực AMP.
  3. Xem lại CSS được hỗ trợ bởi AMP cho Email để đảm bảo CSS bạn đang sử dụng được hỗ trợ trên tất cả các trình khách email.
  4. Thử email của bạn trong Sân thực hành AMP và đảm bảo tất cả các tính năng động ví dụ như biểu mẫu đều hoạt động đúng cách.

Kiểm tra cho các trình khách email cụ thể

Các trình khách email hỗ trợ AMP cũng sẽ cung cấp tài liệu phát triển có thể chứa các hướng dẫn và yêu cầu bổ sung.

Gmail

Tài liệu của Gmail liệt kê các hướng dẫn để kiểm tra trong Kiểm tra các email AMP của bạn trong Gmail.

Người dùng Gmail có thể sử dụng Sân thực hành AMP cho Email Gmail để gửi một email cho chính họ để kiểm tra.

Mail.ru

Các email AMP Mail.ru cung cấp thông tin về cách để kiểm tra tài khoản Mail.ru của bạn.

Người dùng Mail.ru có thể sử dụng Sân thực hành AMP cho Mail.ru để gửi một email cho chính họ để kiểm tra.