AMP

Các Thành phần được Hỗ trợ của AMP cho Email

Important: this documentation is not applicable to your currently selected format websites!

Sau đây là danh sách các thành phần AMP hiện đang được hỗ trợ cho các email AMP. Các thành phần này được ghép nhóm thành các hạng mục sau:

Nội dung Động

Yếu tố Mô tả
<amp-form> Yếu tố biểu mẫu. Thuộc tính action-xhr phải được sử dụng thay cho thuộc tính hành động thông thường. Có thể được sử dụng kết hợp với <template type="amp-mustache"> để render một hồi đáp.

Lưu ý: Không được phép Chuyển hướng sau khi gửi đi.
<amp-selector> Một tiện ích lựa chọn nhiều mục để sử dụng trong một biểu mẫu.
amp-bind<amp-bind-macro> Ngôn ngữ kịch bản đơn giản trong AMP cho phép thao túng một bộ máy trạng thái để tương tác giữa các yếu tố. Cũng có thể được sử dụng để bổ sung hành vi khi gặp một số sự kiện nhất định.

Lưu ý: Bạn không được phép gán cho [href] hay [src]. Bạn cũng không được phép sử dụng các hành động AMP.print, AMP.navigateToAMP.goBack.
<amp-state> <amp-state> được sử dụng để định nghĩa cho trạng thái ban đầu, được sử dụng bởi amp-bind.

Lưu ý: Thuộc tính src hiện không được hỗ trợ.
<amp-list> Truy xuất dữ liệu JSON từ xa, sẽ được render bởi một <amp-mustache>.

Lưu ý: Việc gán cho thuộc tính [src] hiện không được cho phép. Việc bao gồm thông tin đăng nhập người dùng với credentials="include" cũng không được cho phép.
<template type="amp-mustache"> Một đánh dấu khuôn mẫu Mustache để render kết quả của một lệnh gọi amp-list.

Bố cục

Yếu tố Mô tả
Thuộc tính layout (bố cục) Hành vi bố cục được xác định bởi thuộc tính layout (bố cục).
<amp-accordion> Một yếu tố UI xúc tiến việc hiển thị/ẩn các phần khác nhau.
<amp-carousel> Một thành phần UI băng chuyền.
<amp-fit-text> Một thành phần trợ giúp để nhét vừa văn bản trong một diện tích nhất định.
<amp-layout> Một container có thể có các bố cục tương thích dựa trên tỷ lệ khung hình.
<amp-sidebar> Một thanh bên cho các mục đích điều hướng.
<amp-timeago> Là một cách tiện lợi để render dấu thời gian.

Nội dung Đa phương tiện

Yếu tố Mô tả
<amp-img> Một thành phần AMP thay thế <img>.

Lưu ý: Việc gán cho [src] hiện không được cho phép.
<amp-anim> Nhúng các tập tin GIF.

Lưu ý: Việc gán cho [src] hiện không được cho phép.