AMP

Chúc mừng!

Bạn đã hoàn thành bài thực hành và chuyển đổi thành công một tài liệu HTML thành một tài liệu AMP.

Trong bài thực hành này, bạn đã học cách để:

  • Nhận biết sự khác biệt giữa các trang AMP và trang HTML truyền thống
  • Làm chủ nền tảng của một website AMP
  • Chuyển đổi một trang HTML truyền thống thành AMP HTML
  • Xác thực một trang AMP
  • Liên kết nội dung AMP của bạn
  • Bổ sung dữ liệu cấu trúc cho các công cụ tìm kiếm

Bước tiếp theo

Tiếp tục học tập về AMP bằng cách xây dựng các tính năng nâng cao hơn vào trang AMP của bạn với bài thực hành Thêm các tính năng AMP nâng cao.