AMP
  • websites

amp-facebook

Introduction

The amp-facebook component allows embedding both Facebook posts and videos into AMP files.

Setup

Import the amp-facebook component

<script async custom-element="amp-facebook" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-facebook-0.1.js"></script>

Basic usage

The amp-facebook component only requires the URL of the facebook post...

<amp-facebook width="552" height="303" layout="responsive" data-href="https://www.facebook.com/zuck/posts/10102593740125791">
</amp-facebook>

Video

Here is a sample for a Facebook video embed.

<amp-facebook width="552" height="310" layout="responsive" data-href="https://www.facebook.com/zuck/videos/10102509264909801/">
</amp-facebook>

Video with card

Setting data-embed-as="video" will embed the video with the accompanying card.

<amp-facebook width="552" height="310" layout="responsive" data-embed-as="video" data-href="https://www.facebook.com/zuck/videos/10102509264909801/">
</amp-facebook>

Video without card

Setting data-embed-as="post" will embed the video without the accompanying card.

<amp-facebook width="552" height="310" layout="responsive" data-embed-as="post" data-href="https://www.facebook.com/zuck/videos/10102509264909801/">
</amp-facebook>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub