AMP
  • websites

amp-jwplayer

Introduction

Use the amp-jwplayer extension to embed jwplayer videos in your AMP HTML files.

Setup

Import the amp-jwplayer component in the header.

<script async custom-element="amp-jwplayer" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-jwplayer-0.1.js"></script>

Basic usage

Embed jwplayer videos via the data-media-id and data-player-id attributes. We recommend using the responsive layout for videos.

<amp-jwplayer data-media-id="BZ6tc0gy" data-player-id="uoIbMPm3" layout="responsive" width="16" height="9">
</amp-jwplayer>

Playlist support

It's also possible to embed a jwplayer video playlist via the data-playlist-id and data-player-id attributes.

<amp-jwplayer data-playlist-id="482jsTAr" data-player-id="uoIbMPm3" layout="responsive" width="16" height="9">
</amp-jwplayer>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub