AMP
  • websites

amp-addthis

Introduction

The amp-addthis component integrates AddThis Floating Bar and Inline Share Buttons.

Setup

Import the amp-addthis component.

<script async custom-element="amp-addthis" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-addthis-0.1.js"></script>

Floating share buttons

Placed on the side of your page, following your reader as they scroll. A great way to promote sharing without getting too in-your-face.

<amp-addthis width="320" height="92" layout="responsive" data-pub-id="ra-5c191331410932ff" data-widget-id="957l" data-widget-type="floating">
</amp-addthis>

Inline share buttons

Integrate share buttons into your content for a seamless sharing experience.

<amp-addthis width="320" height="92" data-pub-id="ra-5c191331410932ff" data-widget-id="mv93" data-widget-type="inline">
</amp-addthis>

Implementation

Visit the addthis homepage to learn to how to setup AddThis on AMP or check out this video for step-by-step instructions:

Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub