AMP
  • websites

amp-3d-gltf

Introduction

The amp-3d-gltf component displays 3D models that are in glTF format. The doc describing this element can be found here

Note: A WebGL capable browser is required to display these models.

Setup

Import the amp-3d-gltf component in the header.

<script async custom-element="amp-3d-gltf" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-3d-gltf-0.1.js"></script>

Basic Usage

Embed 3d model via the src attribute.

<amp-3d-gltf layout="fixed" width="320" height="240" src="/static/samples/glTF/DamagedHelmet.glb"></amp-3d-gltf>

Customization

You can customize the 3D model using these attributes: * src - A required attribute that specifies the URL to the glTF file. * alpha - A Boolean attribute that specifies whether free space on canvas is transparent. By default, free space is filled with black. Default value is false. * antialiasing - A Boolean attribute that specifies whether to turn on antialiasing. Default value is false. * maxPixelRatio - A numeric value that specifies the upper limit for the pixelRatio render option. The default is window.devicePixelRatio. * autoRotate - A Boolean attribute that specifies whether to automatically rotate the camera around the model's center. Default value is false. * enableZoom - A Boolean attribute that specifies whether to turn on zoom. Default value is true.

<amp-3d-gltf layout="fixed" width="320" height="240" alpha="true" antialiasing="true" autorotate="true" enablezoom="false" src="/static/samples/glTF/DamagedHelmet.glb"></amp-3d-gltf>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub