AMP
 • websites

amp-web-push

Introduction

The amp-web-push component allows users to subscribe to web push notifications.

Setup

Import the amp-web-push component in the header.

<script
 async
 custom-element="amp-web-push"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-web-push-0.1.js"
></script>

The amp-form component is being used in this demo, to send a post request so the notification can be prepared and sent.

<script
 async
 custom-element="amp-form"
 src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-form-0.1.js"
></script>
<script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
</head>

<body>

Basic usage

The amp-web-push component requires two additional HTML files as well as an amp-web-push compatible Service Worker. These three files form the configuration described below.

<amp-web-push
 id="amp-web-push"
 layout="nodisplay"
 helper-iframe-url="https://amp.dev/documentation/examples/components/amp-web-push/amp-web-push-helper-frame.html"
 permission-dialog-url="https://amp.dev/documentation/examples/components/amp-web-push/amp-web-push-permission-dialog.html"
 service-worker-url="https://amp.dev/documentation/examples/components/amp-web-push/sw.js"
 service-worker-scope="https://amp.dev/documentation/examples/components/amp-web-push/"
>
</amp-web-push>

Clicking the subscription widget pops up a page prompting the user for notification permissions and signals the service worker (configured below) to subscribe the user to push in the background. On this example, we are intercepting the call to onMessageReceivedSubscribe, and storing the subscription object on IndexedDB.

<amp-web-push-widget
 visibility="unsubscribed"
 layout="fixed"
 width="500"
 height="70"
>
 <button on="tap:amp-web-push.subscribe">
  Subscribe to Notifications
 </button>
</amp-web-push-widget>

Clicking the unsubscription widget signals the worker to unsubscribe the user from push in the background. On this example, we'll be also removing the previoulsy stored subscription object from IndexedDB.

<amp-web-push-widget
 visibility="subscribed"
 layout="fixed"
 width="500"
 height="180"
>
 <button on="tap:amp-web-push.unsubscribe">
  Unsubscribe from Notifications
 </button>
 <form method="post" action-xhr="https://amp.dev/documentation/examples/components/amp-web-push/send-push" target="_top">
  <input type="submit" value="Send Web Push" />
  <div submitting>Sending Push message...</div>
  <div submit-success>Web Push sent!</div>
  <div submit-error>Something went wrong.</div>
 </form>
</amp-web-push-widget>
<amp-web-push-widget
 visibility="blocked"
 layout="fixed"
 width="250"
 height="80"
>
 Looks like you've blocked notifications!
</amp-web-push-widget>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub