AMP
 • websites

amp-recaptcha-input

Introduction

The amp-recaptcha-input component appends a reCAPTCHA v3 token to AMP form submissions. amp-recaptcha-input does this by creating an iframe to load the reCAPTCHA v3 api script using the provided site key, and calling grecaptcha.execute with the provided site key and action.

Setup

Import the amp-recaptcha-input component, on an AMP Page using AMP Form

<script async custom-element="amp-recaptcha-input" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-recaptcha-input-0.1.js"></script>

Basic usage

POST Form request, that responds with the resolved recaptcha items. See the reference documentation for a walkthrough on the corresponding grecaptcha calls.

Loading...
<form id="amp-recaptcha-input-form" method="POST" action-xhr="https://amp.dev/documentation/examples/components/amp-recaptcha-input/api/recaptcha" target="_top">
 <fieldset>
  <label>
   <span>Search for</span>
   <input type="search" name="term" required>
  </label>
  <input name="submit-button" type="submit" value="Search">
  <amp-recaptcha-input layout="nodisplay" name="recaptcha_token" data-sitekey="6LfcQ7IUAAAAAIv1KcgqyExGK0v8dLJtvV_Q6xD-" data-action="recaptcha_example">
  </amp-recaptcha-input>
 </fieldset>

 <div class="loading-message">Loading...</div>

 <div submit-success>
  <template type="amp-mustache">
   <h1>You searched for: {{term}}</h1>
   <div><b>Score:</b> {{score}}</div>
   <div><b>Recaptcha token:</b> {{recaptcha_token}}</div>
   <div><b>Action:</b> {{action}}</div>
  </template>
 </div>

 <div submit-error>
  <template type="amp-mustache">
   <h1>Error! Please check the JS Console in your dev tools.</h1>
   <p>{{message}}</p>
  </template>
 </div>
</form>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub