AMP
  • websites

AMP Ads vs non-AMP Ads

Introduction

This sample compares the performance of an AMPHTML ad vs a regular ad. To best compare these two, either view the demo page on a mobile device with an active 3G connection or, on desktop, enable network throttling in Chrome Dev Tools (e.g. "Regular 3G").

An AMPHTML ad is an one where the ad is written in AMP HTML. A valid AMPHTML ad does not contain arbitrary JavaScript. All JavaScript in an AMPHTML ad comes from the open source AMP project which is blessed by the AMP project maintainers. As a result, when an ad is created in AMP, it is always guaranteed to do the right thing from a user experience standpoint.

AMPHTML ad

The ad unit serves an AMPHTML ad profiting from the optimized AMPHTML ad delivery.

<amp-ad data-slot="/30497360/a4a/a4a_native" height="250" type="doubleclick" width="300"></amp-ad>

Regular Ad

This ad unit serves a regular ad.

<amp-ad data-slot="/30497360/a4a/non_a4a_native" height="250" type="doubleclick" width="300"></amp-ad>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub