AMP
  • websites

amp-gfycat

Introduction

Use the amp-gfycat component to embed animated GIFs from gfycat in your AMP HTML files.

Setup

Import the amp-gfycat component.

<script async custom-element="amp-gfycat" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-gfycat-0.1.js"></script>

Basic usage

Embed an animated GIF from gfycat via the data-gfyid attribute. We recommend using responsive layout for better experience. Find a list of all supported layouts here. The width and height attributes should be the actual width and height of the Gfycat, you can find them by going to https://gfycat.com/name, click on the embed link and copy the width and height specified in the fixed IFRAME field.

<amp-gfycat data-gfyid="TautWhoppingCougar" width="640" height="360" layout="responsive">
</amp-gfycat>

Disabling auto play

By default video is autoplaying. It's possible to turn it off by setting noautoplay attribute.

<amp-gfycat data-gfyid="TautWhoppingCougar" width="640" height="360" layout="responsive" noautoplay>
</amp-gfycat>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub