AMP
  • websites

amp-springboard-player

Introduction

Use the amp-springboard-player component to embed videos hosted on the Springboard Video Platform in your AMP HTML files.

Setup

Import the amp-springboard-player component in the header.

<script async custom-element="amp-springboard-player" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-springboard-player-0.1.js"></script>

Basic usage

Embed videos hosted on the Springboard Video Platform via the data-site-id, data-domain, data-player-id, data-content-id attributes. The data-mode attribute is used to determine if this is a single video or playlist. If it's a playlist, the data-items attribute specifies the number of items in the playlist. We recommend using the responsive layout for videos.

<amp-springboard-player data-site-id="261" data-mode="video" data-content-id="1578473" data-player-id="test401" data-domain="test.com" data-items="10" layout="responsive" width="480" height="270">
</amp-springboard-player>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub