AMP
 • websites

Animated hamburger menu

Introduction

Small interactive UI animations communicate state and purpose to users. A common case is a hamburger menu button that animates into an "X" when open. This animation communicates that the user can press the same button again to close the menu.

CSS animations

Below is the custom styles and CSS animations for the hamburger menu:

<style amp-custom>
 .hamburger_wrapper {
  padding: 5px;
  z-index: 10;
 }

 #hamburger {
  width: 60px;
  height: 45px;
  position: relative;
  cursor: pointer;
  outline: none;

 }

 #hamburger span {
  display: block;
  position: absolute;
  height: 9px;
  width: 100%;
  background: #005af0;
  border-radius: 9px;
  opacity: 1;
  left: 0;
  transform: rotate(0deg);
  transition: .5s ease-in-out;
 }

 #hamburger span:nth-child(1) {
  top: 0px;
  transform-origin: left center;
 }

 #hamburger span:nth-child(2) {
  top: 21px;
  transform-origin: left center;
 }

 #hamburger span:nth-child(3) {
  top: 42px;
  transform-origin: left center;
 }

 #hamburger.close span:nth-child(1) {
  transform: rotate(45deg);
 }

 #hamburger.close span:nth-child(2) {
  width: 0%;
  opacity: 0;
  transition: .1s;
 }

 #hamburger.close span:nth-child(3) {
  transform: rotate(-45deg);
 }

 #nav-menu {
  position: relative;
  transform: translateX(-100vw);
  opacity: 0;
  z-index: 10;
  transition: transform .5s ease, opacity ease .2s;
 }

 #nav-menu.now-active {
  transform: translateX(0);
  transition: transform .5s ease, opacity ease .2s;
  opacity: 1;
  background-color: #eaeaea;
 }

 .nav-list {
  padding: 10px;
  list-style-type: none;
  font-size: 2em;
 }

</style>

Markup

The hamburger menu element contains three styled span elements inside a div. The hamburger div uses the tap AMP action to trigger the toggleClass() event, which targets an element by its id. In this example, it targets hamburger.

The toggleClass() event will add and remove any class it's given as an argument. This example passes class='close'. Additionally, it toggles an animation class for the navigation menu to slide out.

<div class="hamburger_wrapper">
 <div id="hamburger" tabindex="1" role="button" on="tap:hamburger.toggleClass(class='close'),nav-menu.toggleClass(class='now-active')">
  <span></span>
  <span></span>
  <span></span>
 </div>
</div>
<div id="nav-menu">
 <ul class="nav-list">
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">Account</a></li>
  <li><a href="#">Products</a></li>
  <li><a href="#">Support</a></li>
 </ul>
</div>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub