AMP
 • stories

User Consent

Introduction

This example shows how to integrate amp-consent in AMP Stories, to offer users control over data sharing and cookies.

Setup

Import the amp-story extension for creating an AMP Story...

<script async custom-element="amp-story" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-story-1.0.js"></script>

... and the amp-consent extension.

<script async custom-element="amp-consent" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-consent-0.1.js"></script>

Implementing User Consent inside an AMP Story

The amp-consent will display the logo specified by publisher-logo-src in the consent dialog.

<amp-story standalone
      title="Story With User Consent"
      publisher="Google"
      poster-portrait-src="https://amp.dev/img/story_video_dog_cover.jpg"
      publisher-logo-src="https://amp.dev/static/samples/img/amp_logo_pink.svg">

The amp-consent component supports specifying a CORS endpoint via the checkConsentHref attribute, which the component queries via a POST request to determine if the consent UI specified for it needs to be shown. The response should look like this:

 {
  "consentRequired": boolean (required),
  "consentStateValue": enum (accepted/rejected/unknown) (optional),
  "consentString": string (optional),
  "expireCache": boolean (default false),
 }

The response will indicate if the consent needs to be shown or not. If it needs to be shown, the element with the id given in promptUI will be displayed. For AMP Stories, you can specify consent title, message and a list of vendors inside a nested amp-story-consent element.

<amp-consent id="myConsent" layout="nodisplay">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "myConsent": {
     "consentInstanceId": "my-amp-story-consent",
     "consentRequired": "remote",
     "checkConsentHref": "/documentation/examples/api/get-consent",
     "promptUI": "consentUI"
    }
   }
  }
 </script>
 <amp-story-consent id="consentUI" layout="nodisplay">
  <script type="application/json">
   {
    "title": "Headline",
    "message": "This is some more information about this choice. Here's a list of items related to this choice.",
    "vendors": ["Item 1", "Item 2", "Item 3", "Item 4", "Item 5", "Item 6", "Item 7", "Item 8", "Item 9", "Item 10"]
   }
  </script>
 </amp-story-consent>
</amp-consent>

Demo: amp-consent inside an amp-story

The consent dialog will be shown as an overlay when the story starts.

Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub